Alt du trenger å vite om kabelpåvisning – på fem minutter

Har du husket å bestille kabelpåvisning?

Hvis du skal foreta graving eller annet anleggsarbeid på tomta di, må du bestille kabelpåvisning i forkant. Dette for å forebygge uhell og skader. En grei huskeregel er å alltid kontakte oss dersom du skal under jorda på egen tomt. Da får du detaljert informasjon om hvor det ligger kabler i ditt område. Hvis det er kabler i nærheten av der du skal grave, kommer en av våre dyktige kabelpåvisere og markerer med spray nøyaktig hvor de befinner seg.

Tips: Ta bilder imens spraymerkene er intakte, da kan du være helt sikker under hele prosessen.

Hva koster dette?

Kabelpåvisning er gratis i åpningstiden. Hvis man ønsker det utført utenom åpningstiden eller har krav til rask behandling/utførelse, blir tjenesten utført mot et avtalt gebyr. Det samme gjelder dersom det bestilles påvisning flere ganger i samme område.

Erstatningsansvar ved graveskader

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader ved et strømbrudd.

Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, bl.a. strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på netteiers kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • tap grunnet avbrudd i strømleveranse
  • reparasjons- og materialkostnader

Kort om regelverket

Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

KILE står for “Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi”. Fra 1. januar 2009 har alle nettselskaper et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett). KILE-ordningen omfatter også avbrudd over 12 timer i både høy- og lavspenningsnettet. KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader

Forsikringsselskapene har tidligere ikke akseptert at KILE-kostnaden hadde erstatningsrettslig vern og skulle derfor ikke inngå i den erstatning skadevolder måtte betale. Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslått at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en skadevoldende handling, og kan inngå i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.