Alt du trenger å vite om anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Slike tiltak koster, og det er den som utløser utbyggingstiltaket som dekker kostnadene – i form av et anleggsbidrag.

For at du som kunde skal oppleve god leveringskvalitet, må vi dimensjonere nettet for å møte den økte belastningen. De forsterkningene dekker vi inn gjennom anleggsbidrag. Disse kostnadene inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget:

 • Luftstrekk, kabel, rør og dekkbord
 • Materiellkostnader ved økning av transformatorkapasitet
 • Måler/målermontasje
 • Arbeidstimer
 • Innmåling
 • Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Idriftsettelse og kontroll
 • Eventuelt grøftekostnader/grunnarbeider

Grensesnitt mellom abonnent og Asker Nett er som følger:

 • Ved klemme på luftlinje. Installatør legger kabel fra tilknytningsskap og opp vegg. Avslutter med skritt og strømpe på faser.
 • Kabelanlegg: Ved klemme i tilknytningsskap. Installatør tilkobler nettselskapets kabel i skapet.
 • Ved større bebyggelser er grensesnittet utvendig vegg.

Det er Asker Nett som:

 • Informerer kunden om anleggsbidrag og mottar aksept fra kunden
 • Fakturerer kunden for eventuelle anleggsbidrag

Kunden kan selv forespørre (og gjøre opp direkte med) graveentreprenører for kabelgrøfter og grunnarbeider.

Anleggsbidrag beregnes ut fra kostnadene. Dette spesifiseres og sendes på eget vedlegg. Det heter seg at anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag/kostnadsdekning gjennomføres i henhold til Asker Netts til enhver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrift nr. 302 “Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”(§17-5 Anleggsbidrag).

I forskriften heter det blant annet:

 • Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av nettet til eksisterende kunder.
 • Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.
 • Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterking, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.
 • Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes nettet på ulike tidspunkt. Du kan lese mer om tilknytning og anleggsbidrag på NVEs nettsider.