Alt du trenger å vite om elsikkerhet og DLE

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Derfor er DLE (Det lokale eltilsyn) ved nettselskapet en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Kontroll og informasjon

DLE gjennomfører flere oppgaver for å forbedre og opprettholde elsikkerheten i Asker Netts forsyningsområde.

Dette er noen av de mest sentrale oppgavene til DLE:

  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger i henhold til oppsatte planer.
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjør dette i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at det utstyret som tilbys har et akseptabelt sikkerhetsnivå.
  • Kontrollere at installatører som jobber med elektriske anlegg har nødvendig kunnskap og sikre rutiner for å utføre jobben på en trygg måte.
    Gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr og anlegg.

Ansvaret for el-anlegg i virksomheter er basert på internkontroll

Det er eier av det elektrisk anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Anlegget skal til enhver tid tilfredsstille sikkerhetskravene i forskrifter for elektrisk lavspenningsanlegg. Dette skal være baser på internkontroll, noe som betyr at virksomheter plikter å ha et internkontrollsystem som beskriver rutiner, sjekkliste, avviksbehandling og fremdriftsplaner.

Det skal foretas en risikovurdering av anlegg og aktiviteten skal kunne dokumenteres på en lettfattelig og grei måte. Mange skaffer seg i tillegg avtale med en installatør for en mer inngående kontroll av el-anlegget.

Et IK-system for el-anlegg skal ikke være et “papirsystem”, men være innarbeidet som en del av det daglige vedlikeholdet.

Ofte er det slik at man ikke nødvendigvis er eier av lokalene man holder til i, eller man leier ut til andre. Ansvarsfordeling skal i begge tilfeller dokumenteres i en internkontrollhåndbok. En forståelse om hvor ansvaret begynner og hvor det slutter skal være klart for begge parter, og for tilsynsmyndighetene. Navn på ansvarshavende kontaktperson skal oppgis for begge parter.

Elsikkerhet i landbruket

Bruk av elektrisitet er viktig for landbruket. Energien blir brukt til lys, varme og drift av annet utstyr i forbindelse med produksjon, som feks. korntørkere, melkemaskiner og foringsutstyr m.m. Elektrisiteten representerer samtidig en trussel når det gjelder risiko for brann.

Internkontroll HMS og landbruket

Alle bønder er underlagt lov om tilsyn med elektriske anlegg. Dette innebærer også at «forskrift om systmatisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter» gjelder for bønder. De må kunne dokumentere rutiner på regelmessig vedlikehold og kontroll av det elektriske anlegget på gården.