Dine rettigheter ved langvarige strømbrudd

Utbetaling ved svært langvarige strømbrudd

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldene fra 1. januar 2007.

Slik søker du kompensasjon

Den som er registrert som kunde kan fremme kravet om kompensasjon. Kravet skal fremmes gjennom en skriftlig søknad til Asker Nett.

Kontroll av kravet

Når krav er fremmet vil Asker Nett sjekke kravet. Varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Asker Nett først fikk melding om strømbruddet, eller Asker Nett visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde

600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
1.400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
2.700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ifølge NVE har en kunde med flere tilknytningsavtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på én kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling

Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter avbruddet. Dersom avbruddet skjer kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.